Tierra quartet in Amsterdam @ 'Jazz on the roof' festival

06.21.13| 20.30

Amsterdam, Netherlands

Mapi Quintana Bellon - Vocals David Golek - Guitars, vocals Felix Hildenbrand - Bass Jasper Goedman - Percussion


Directions

Dak van 'Op Zeezand', Johan v.Hasseltweg 39, 12€/8€